Januari 2022 Glutenvrije Kennis hierna GK

Artikel 1 – Algemeen

 1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen GK en consument, ongeacht het communicatiemiddel dat wordt gebruikt.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn dan geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en wederzijds zijn bevestigd.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. De aangeboden goederen worden redelijkerwijs waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Indien door GK aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

Artikel 3 – Zichttermijn

Doordat sprake is van een beperkte houdbaarheid van de aangeboden producten is er geen sprake van een zichttermijn zoals gebruikelijk bij verkoop op afstand. Daarom vervalt het recht van herroepingsrecht voor de consument. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 2. GK treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 3. GK kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 4. GK is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld. 

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven en prijsverhogingen van toeleveranciers. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
 • De prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of,
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 6 – Conformiteit

GK staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Dit onder de voorwaarde dat door de consument in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en/of de aanwijzingen van GK wordt gehandeld. 

Artikel 9 – Garantie

 1. Een eventueel door GK als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument ten opzichte van GK kan doen gelden op grond van de wet.
 2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument ten opzichte van GK kan doen gelden op grond van de wet. 

Artikel 10 – De bestelling

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen GK en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
 3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument GK hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van GK houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt. 

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

 1. GK zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan GK kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Levering van producten zal alleen op een fysiek woonadres geschieden.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal GK geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal GK zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van GK.
 5.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij GK, tenzij anders is overeengekomen.
 6. GK blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 12 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen tien (10) dagen na bezorging van het goed te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
 2. Het is de consument niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GK enig door hem aan GK verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat GK aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan GK te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft GK behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten bestaan onder andere uit de wettelijke rente (1% per maand dan wel de werkelijke rente indien hoger), administratieve kosten en de gemaakte incassokosten.

Artikel 13 – Reclames

 1. Reclames dienen te geschieden bij GK uiterlijk zeven dagen na aflevering. Bij niet-zichtbare gebreken bedraagt deze termijn zeven dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd.
 2. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak ten opzichte van GK, tenzij GK daardoor niet in haar belangen is geschaad. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Uitdrukkelijk wordt door GK uitgesloten aansprakelijkheid voor schade, te gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van GK, dan wel van natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan GK zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van GK en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.
 2. Uitdrukkelijk wordt door GK aansprakelijkheid voor schade -ten gevolge van een tekortkoming in het door GK verkochte, beperkt tot vervanging van het verkochte of een gedeelte daarvan dan wel teruggave van de betaalde prijs of van een evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van GK en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid- voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.
 3. De consument vrijwaart GK tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld onder 14.1. en 14.2.
 4. Voor het overige aanvaardt GK slechts aansprakelijkheid voor zover door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door deze verzekering gedane uitkering. 

Artikel 15 – Overmacht

 1. GK is niet aansprakelijk voor schade, vertraging, beschadiging en/of manco’s die te wijten zijn aan overmacht.
 2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van GK voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, weersomstandigheden, hapering in de energievoorziening, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkades, rellen, rijverbod, brand, bedrijfsongevallen, ordeverstoring, oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, en overheidsmaatregelen die de uitvoering van een overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten daarvan te voorzien was.
 3. Zodra overmacht optreedt, zal GK bevoegd zijn de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden factoren, alsmede – ter keuze van GK – overeenkomsten pro rata na te komen.
 4. Indien GK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden die factuur dan te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen GK en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17 – Wijziging van de voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.